W celu świadczenia usług na odpowiednim poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki te umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania strony internetowej oraz realizację podstawowych jej zadań, a po zaakceptowaniu przez Ciebie zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej oraz celów marketingowych. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych i marketingowych. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii kliknij przycisk "Zaakceptuj wszystko". Dodatkowe ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Zmień ustawienia”. Jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie kliknij przycisk "Zapisz ustawienia". Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności

W celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego wykorzystywane są pliki funkcjonalne. Dzięki tym plikom nasz serwis www jest wyświetlany prawidłowo dlatego możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, to jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Serwis BTS naprawa urządzeń  2023 – Regulamin 
1.Naprawy wykonywane są na żądanie Klienta, na podstawie sporządzonej przez Serwis karty zlecenia.
2. Na karcie zlecenia wpisywane są dane Klienta oraz dane wyposażenia , urządzenia, części.
Ponadto karta zlecenia zawiera przewidywany zakres czynności naprawczych do wykonania.
3. Przed oddaniem wyposażenia bądź urządzenia do naprawy Klient zobowiązany jest przekazać
wykaz przedmiotów znajdujących się w wyposażeniu lub przekazanych
wraz z urządzeniem lub częścią , a niepołączonych z nimi trwale.
4. Na życzenie Klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy. Koszty szacunkowe to
bezpłatna forma określenia przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu testera
bądź urządzenia dającego się ustalić w czasie czynności przyjęcia z określeniem kosztów
robocizny i części według cenników obowiązujących w momencie oszacowania.
5. Jeżeli podczas wykonywania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności
naprawczych, serwis poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku wykonanie czynności
dodatkowych nastąpi dopiero po zatwierdzeniu rozszerzenia zakresu usług.
Formę zatwierdzenia (pisemna, ustna, e-mail, telefoniczna) każdorazowo określi Serwis.
W przypadku, gdy stwierdzone zostaną usterki, które nie były zlecone do naprawy, a mają
wpływ na bezpieczeństwo pojazdu bądź urządzenia, Serwis uprzedzi Klienta o konieczności usunięcia takich usterek.
6. Przewidywany termin odbioru wyznaczony jest w karcie zlecenia w zależności od możliwości Serwisu i zakresu zleconej usługi.
Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu czy urządzenia po upływie terminu ustalonego jako przewidywany
termin w karcie zlecenia, chyba że usługa nie została do tego czasu wykonana. W razie uchybienia przez Klienta powyższemu
terminowi odbioru, Serwis prześle Klientowi drogą pocztową wezwanie z podaniem dodatkowego terminu na odbiór.
Gdy w terminie dodatkowym Klient nie odbierze urządzenia, zapłaci Serwisowi
karę umowną w wysokości 30 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego
od wyznaczonego terminu dodatkowego. Serwis może dochodzić odszkodowania
na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżoną karę umowną.
7. Nieodebranie urządzenia – części ( np. pompa wtryskowa, wtryskiwacz itd. ) w
ciągu 6 miesięcy po upływie dodatkowego terminu wskazanego zgodnie z pkt. 6 oznacza
wyrażenie zamiaru pozbycia się rzeczy. Serwis może usunąć porzucone w ten sposób
urządzenia - części ( np. pompa wtryskowa ,wtryskiwacz itd. )
8. Rozliczenie zlecenia następuje na podstawie cenników obowiązujących w Serwisie w momencie
składania zlecenia. Cenniki robocizny oraz części zamiennych znajdują się w Serwisie i na żądanie
Klienta będą mu przedstawione do wglądu. Należność za wykonane zlecenie
jest płatna na podstawie wystawionej na dzień odbioru faktury, gotówką w kasie Serwisu przed
wydaniem pojazdu bądź urządzenia lub inną formą płatności wskazaną przez
Serwis (karta, przelew). Brak zapłaty stanowi podstawę do odmowy wydania pojazdu lub
urządzenia oraz powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej – począwszy od dnia wymagalności.
9. W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie powyższego zlecenia
naprawy, Klient ustanawia na rzecz Serwisu zastaw na stanowiącym jego własność urządzeniu
lub wyposażeniu bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX itp.
10. Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu określony
w pkt. 9. Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobie trzeciej, zajmującej się
przechowaniem rzeczy tego rodzaju, bądź przechowywać przedmiot
zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania
samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt Klienta.
11. Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty Serwisu, należność za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy
i inne koszty związane z przedmiotem zastawu.
12. Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Serwisu.
13. Administratorem danych osobowych Klientów jest Serwis w którym realizowana jest naprawa.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi naprawy
(podstawa prawna umowa) oraz przez okres wynikający z odrębnych
przepisów prawa (podstawa prawna: realizacja wymogów prawnych). Podanie danych ma charakter
dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi.
Klientowi przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania.
Klient ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.
W celu realizacji przysługujących Klientowi praw powinien się zgłosić do serwisu w którym wykonana była naprawa.
14. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji o statusie zlecenia serwisowego
dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej sms ,mms ,whats-app , email .
W przypadku umów zawieranych przez Serwis z Klientami będącymi konsumentami, nie stosuje się
postanowień pkt. 7, 9, 10, 11, 12 niniejszych ogólnych warunków.
15.Dostarczenie na własny koszt – wysyłka do klienta UPS (koszty ustalane indywidualnie z klientem )

Elektroniczne zlecenie LINK WEJDZ 

Zamówienie / Odbór / wysyłki 

Link do zamówienia transportu : - https://furgonetka.pl/  

Naprawa i Serwis BTS urządzeń diagnostycznych 

Serwis Bts naprawa ,Fsa ,Kts ,Bea ,Dci,Eps

Fsa 720 BTS,Serwis,Szkolenia,Uruchomienia,Części

Fsa 720 naprawa,Fsa 500 serwis

Szkolenia Fsa Bosch 

Wysyłka urządzeń ,części do naprawy :

Zamów dostawę lub odbiór urządzenia .

Dokument do pobrania wymagane do przesyłki  :

Naprawa gwarancyjna 

Auto majster link 

Naprawa pogwarancyjna 

Auto Majster  link 

Opis usterki 

Auto Majster link 

Warunki napraw gwarancyjnych 

Auto majster link  

BTS serwis urządzeń diagnostycznych  Auto Majster 

Witamy na stronie Centralnego Serwisu Urządzeń Diagnostycznych firmy Bosch

Strona została stworzona z myślą o użytkownikach urządzeń diagnostycznych

dystrybuowanych i sprzedawanych przez firmę Alwi L.Wieja .

Informacje zostały pogrupowane według rodzajów urządzeń.

W ramach poszczególnych urządzeń oferujemy Państwu dostęp do:

– instrukcji obsługi

– instrukcji stanowiskowych

– certyfikatów CE

– certyfikatów ITS

– planów zabudowy

Oferujemy również bezpłatne szkolenia dla posiadaczy urządzeń typu KTS i FSA.

Wystarczy wypełnić formularz.

Można tu dokonać zgłoszenia naprawy gwarancyjnej (pogwarancyjnej) lub zlecenia montażu podnośnika.

Wystarczy wypełnić formularz.

Na naszej stronie znajdą Państwo również kontakt zarówno do centralnego serwisu urządzeń

diagnostycznych Bosch jak i do serwisów regionalnych.

Wystarczy wypełnić i wysłać formularz :

Zgłoś naprawę urządzenia 

Auto Majster link 

ESI[tronic] umowy 

Auto Majster link 

Zamów deklarację zgodności

Auto Majster link 

Zamów dostawę lub odbiór urządzenia .

- https://furgonetka.pl/  

Szkolenia / Seminaria 

Tematy i terminy 

Szkolenia Auto Majster link 
Szkolenia KrugerQ link
Szkolenia Bosch link 
Cennik Auto Majster
Cennik  KrugerQ 
Cennik  Usług 
Regulamin Auto Majster 

EPS 205 - DCI 200 – DCI 700 – EPS 708 –EPS 815 – EPS 205 – EPS 118 

Bosch naprawa serwis 

Sanowiska probierczego ,stół probierczy ,tester wtryskiwaczy.

EPS – DCI – kalibracja , serwis , przegląd .

EPS – DCI -  naprawa płyt , pompy , elektronika .

EPS – DCI  - części zamienne .

Serwis naprawa , kalibracja ,  części zamienne .

DCI 200 ,DCI 700 , EPS 118,EPS 200,Eps 205,EPS 708,Esp 815,Sabre ,Master ,Dayel .

Dimed ,Carbon Zap , ITBR , CRI-Pc , AVM-2PC, Hartridge .

Zamów dostawę lub odbiór urządzenia .

- https://furgonetka.pl/  

Serwis BTS Auto Majster naprawa i części DCI-EPS